Ανοίξτε ένα βιβλίο εργασίας excel και αποθηκεύστε το, μέσα στο φάκελο σας με το όνομα excel-3.

Να λυθεί η άσκηση με την χρήση των συναρτήσεων άθροισμα, μέσος όρος και αφαίρεση. Επίσης να μορφοποιηθεί ο πίνακας με χρήση της αυτόματης μορφοποίησης “μεσαίο πλέγμα 1” ώστε να έχετε το παρακάτω αποτέλεσμα.

 ABCDE
1ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2003
2     
3Σύνολο Κερδών=SUM(B11:E11)   
4Μ.Ο Κερδών=AVERAGE(B11:E11)   
5Σύνολο Εσόδων=SUM(B9:E9)   
6Σύνολο Εξόδων=SUM(B10:E10)   
7     
8 2000200120022003
9Έσοδα120.000 €130.000 €145.000 €162.000 €
10Έξοδα85.000 €70.000 €55.000 €46.000 €
11Κέρδη=Β9-Β10=C9-C10=D9-D10=E9-E10
12     

Αποτέλεσμα:

 ABCDE
1ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2003
2     
3Σύνολο Κερδών301.000 €   
4Μ.Ο Κερδών75.250 €   
5Σύνολο Εσόδων557.000 €   
6Σύνολο Εξόδων256.000 €   
7     
8 2000200120022003
9Έσοδα120.000 €130.000 €145.000 €162.000 €
10Έξοδα85.000 €70.000 €55.000 €46.000 €
11Κέρδη35.000 €60.000 €90.000 €116.000 €
12